U bent hier

Statuten

De Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD) is opgericht op 27 september 1928 en is gevestigd in Den Haag.

STATUTEN VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DEMOGRAFIE

[per: 8 mei 1980]

NAAM EN ZETEL: 

Artikel 1

De vereniging draagt de naam 'Nederlandse Vereniging voor Demografie'. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

DUUR:

Artikel 2

De vereniging is opgericht op 27 september 1928. Zij blijft bestaan voor onbepaalde tijd.

DOELSTELLINGEN:

Artikel 3

 1. De vereniging streeft naar bevordering van:
  1. de wetenschappelijke bestudering van bevolkingsvraagstukken in het algemeen en van die in Nederland in het bijzonder; en
  2. de verspreiding van kennis over bevolkingsvraagstukken onder brede lagen van de bevolking.
 2. De vereniging tracht deze doelstellingen te bereiken door:
  1. het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten;
  2. het vormen van studiegroepen voor de bestudering van onderdelen of aspecten van bevolkingsvraagstukken;
  3. het uitgeven en verspreiden van wetenschappelijke en populairwetenschappelijke publikaties;
  4. het stimuleren van onderzoekingen op demografisch gebied;
  5. andere wettige middelen welke aan de doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn.

GELDMIDDELEN:

Artikel 4

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

 1. de contributies van de gewone leden;
 2. donaties;
 3. subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen;
 4. alle andere wettige middelen.

LEDEN:

Artikel 5. Lidmaatschap

 1. De vereniging kent gewone en ereleden.
 2. Gewone leden kunnen zijn natuurlijke personen van wie kan worden verwacht dat zij belangstelling hebben voor de doelstellingen van de vereniging en aan de verwezenlijking daarvan naar vermogen willen medewerken.
 3. Het bestuur beslist over de toelating van een lid. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering, op verzoek van het kandidaatlid, alsnog tot toelating besluiten.
 4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstellingen van de vereniging bewezen, bij besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen, daartoe zijn benoemd.

Artikel 6. Verplichtingen en rechten der leden

 1. De gewone leden dienen de door de algemene vergadering vast te stellen contributie te betalen bij het begin van ieder verenigingsjaar.
 2. Ereleden behoeven geen contributie te betalen.
 3. Zowel gewone leden als ereleden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder een stem. Het stemmen bij volmacht is niet mogelijk.

Artikel 7. Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur.
  4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt krachtens besluit van de ledenvergadering, genomen met tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen indien een quorum van 50% van de leden aanwezig is. Indien dit quorum ontbreekt organiseert het bestuur een schriftelijke stemming onder alle leden.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts geschieden met ingang van een nieuw verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
 3. Bij opzegging namens de vereniging wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de algemene vergadering open. Hangende het beroep is het lid geschorst.

BESTUUR:

Artikel 8. Aantal bestuursplaatsen, benoeming

 1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal bestuursleden van tenminste vijf. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering uit de leden.
 2. Het bestuurslid dat als voorzitter zal optreden wordt door de algemene vergadering als zodanig benoemd. De overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

Artikel 9. Taken en bevoegdheden

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door minimaal twee bestuursleden gezamenlijk.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:
  1. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  2. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

  Op het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 10. Aftreding, herkiesbaarheid

Elk gekozen bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding, en is ten hoogste eenmaal terstond herkiesbaar.

REKENING EN VERANTWOORDING:

Artikel 11

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van de baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
  Het bestuur is verplicht alle door de commissie gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen, en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 genoemde bescheiden tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN:

Artikel 12. Bevoegdheden

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 13. Bijeenroeping

 1. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of wanneer dit volgens de wet of statuten verplicht is. De algemene vergadering komt tenminste éénmaal per jaar bijeen.
 2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 3. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.

Artikel 14. Besluitvorming

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddelijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet, dan wel het huishoudelijk reglement, niet anders of nader bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.
 4. Stemmingen omtrent personen geschieden schriftelijk, tenzij de vergadering anders beslist. Stemmingen omtrent zaken geschieden mondeling.
 5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

STATUTENWIJZIGING:

Artikel 15

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, mits in de oproeping tot een vergadering de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen.
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

ONTBINDING:

Artikel 16

 1. Tot ontbinding der vereniging kan worden besloten in een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen. De oproeping tot deze vergadering, bevattende het voorstel tot ontbinding wordt minstens één maand van te voren gedaan.
 2. Het besluit tot ontbinding houdt mede in een beslissing over de bestemming van het archief en de bezittingen van de vereniging op zodanige wijze, dat daardoor de doelstellingen van de vereniging genoemd in artikel 3 zo goed mogelijk worden gediend.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Artikel 17

Nadere regelen de vereniging betreffende, worden vastgelegd bij huishoudelijk reglement. Dit mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of de wet.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR DEMOGRAFIE

[per: 8 mei 1980]

BESTUUR:

Artikel 1. Dagelijks bestuur

De voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

Artikel 2. Taken secretaris en penningmeester

De secretaris voert, in overleg met het dagelijks bestuur, de correspondentie, houdt de notulen en verzorgt het archief.
De penningmeester is belast met de inning en het beheer van de gelden.

Artikel 3. Kwaliteitszetel

Naast het in de statuten volgens art. 8 lid 1 vastgestelde aantal bestuursplaatsen kent het bestuur twee kwaliteitszetels voor respectievelijk de voorzitter van het Nationaal Comité van de International Union for the Scientific Study of Population en de directeur van de Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.

Artikel 4. Procedure bestuursverkiezing

 1. Ter voorbereiding op een bestuursverkiezing attendeert het bestuur de leden ten minste drie maanden voordien schriftelijk hierop.
  Het bestuur stelt daarbij de mogelijkheid tot het indienen van suggesties voor kandidaten open.
 2. Niet eerder dan twee weken nadien maakt het bestuur al of niet uit de ingekomen suggesties een voordracht op en maakt deze uiterlijk twee weken vóór de datum van de ledenvergadering schriftelijk aan de leden bekend.
 3. De leden kunnen tot vier dagen vóór de vergadering deze voordracht uitbreiden, indien op dat moment een nieuwe kandidatuur door tenminste vijftien leden schriftelijk wordt ondersteund en een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat door het bestuur is ontvangen.
 4. Indien de voordracht van het bestuur niet geamendeerd wordt, wordt (worden) de door het bestuur voorgestelde kandidaat (kandidaten) ongeacht het aanwezige quorum, tijdens de vergadering bij acclamatie benoemd.
 5. Indien de voordracht van het bestuur wel wordt geamendeerd, kiest de ledenvergadering, indien een quorum van 50% van de leden aanwezig is, de nieuwe functionaris(sen). Indien dit quorum ontbreekt organiseert het bestuur binnen veertien dagen na de ledenvergadering een schriftelijke stemming onder alle leden.

Artikel 5. Ontzetting uit het mandaat

Indien op een algemene vergadering waarop tenminste 50% van het totale aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, tenminste tweederde van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden hierom verzoekt, is het bestuur verplicht zijn mandaat ter beschikking te stellen. Wanneer dit quorum ontbreekt roept het bestuur binnen één maand een nieuwe vergadering bijeen, het verzoek wordt dan opnieuw in stemming gebracht ongeacht het aanwezige quorum. Binnen vier maanden hierna zal het demissionaire bestuur een algemene vergadering uitschrijven ter verkiezing van een nieuw bestuur volgens de in de statuten en in dit reglement gestelde regels.

OPZEGGING WEGENS ACHTERSTALLIGE CONTRIBUTIEBETALING:

Artikel 6

Opzegging namens de vereniging wegens het niet voldaan hebben aan de verplichting genoemd in artikel 6 lid 1 van de statuten kan niet eerder geschieden dan nadat de betrokkene gedurende twee achtereenvolgende jaren verzuimd heeft zijn contributie te betalen en nadat hij door het bestuur schriftelijk gemaand is zijn verplichting in deze na te komen.

PUBLIKATIES:

Artikel 7

Leden en begunstigers van de Vereniging ontvangen een reductie op de verkoopprijs van door de Vereniging uitgegeven publikaties.

STUDIEGROEPEN:

Artikel 8. Instelling en opheffing

Het besluit tot het instellen en opheffen van een studiegroep wordt genomen door het bestuur.

Artikel 9. Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de studiegroep staat open voor elk lid van de Vereniging.

Artikel 10. Bestuur van de studiegroep

De studiegroep heeft een bestuur, gekozen door en uit de leden van de studiegroep.

Artikel 11. Verslag activiteiten van de studiegroep

De secretaris van de studiegroep zendt tenminste éénmaal 's jaars een verslag van de activiteiten van de studiegroep aan het bestuur van de vereniging. Het bestuur verspreidt dit verslag, al dan niet in bewerkte of verkorte vorm, onder de leden van de vereniging.

Artikel 12. Administratieve en financiële positie

De studiegroep kan eigen verantwoordelijkheid hebben voor de administratie en de financiën van de studiegroep. In het geval van de eigen verantwoordelijkheid zendt de penningmeester van de studiegroep jaarlijks zijn verslag ter kennisneming aan het bestuur van de vereniging.

WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Artikel 13

In het huishoudelijk reglement van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, mits in de oproeping tot deze vergadering de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen.


Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 8 mei 1980. Artikel 3 werd aangepast op basis van een mandaat van de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 1989.


Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 8 mei 1980.
Opgenomen in een notariële akte gedateerd 29 juli 1980.